سندیکای آسانسور
ادامه مطلب
صنعت آسانسور

تشکیل سندیکای آسانسور

سندیکا چیست؟ سندیکا در فرهنگ لغت به اتحادیه هایی که کارگران و کارکنان یک صنعت خاص برای دفاع از منافع اقتصادی تشکیل می دهند، گفته می شود. در حوزه ی شرکت های آسانسور، سندیکای آسانسور،...

ادامه مطلب