استاندارد آسانسور
ادامه مطلب
آموزش

استاندارد اولیه و ادواری آسانسور

مفهوم استاندارد آسانسور استاندارد آسانسور نقش مهمی در دریافت مدرک پایان کار ساختمان و سند ساختمان دارد. آسانسور استاندارد، آسانسوری است که از قوانین وضع شده توسط نهاد مربوطه(اداره ی استاندارد) پیروی کند. آسانسور وسیله...

ادامه مطلب