موتورهای آسانسور خارجی

موتور (Alberto Sassi MF48 (5.5KW

موتورهای آسانسور خارجی

موتور( Alberto Sassi MF48 (7.5KW

موتورهای آسانسور خارجی

موتور(Alberto Sassi Toro (9.2KW

موتورهای آسانسور خارجی

موتور Alberto Sassi Toro 11.5KW

موتورهای آسانسور خارجی

موتور Alberto Sassi Toro 14.7KW

موتورهای آسانسور خارجی

موتور Alberto Sassi MF84

موتورهای آسانسور خارجی

موتور Alberto Sassi Leo 5.5 KW

موتورهای آسانسور خارجی

موتور Alberto Sassi Leo 7.5 KW

موتورهای آسانسور خارجی

موتور SICOR RE16 5.5KW

موتورهای آسانسور خارجی

SICOR MR12 5.5KW

موتورهای آسانسور خارجی

موتور Sicor MR13 5.5KW

موتورهای آسانسور خارجی

موتور Sicor MR14 7.5 KW

موتورهای آسانسور خارجی