موتور Montanari M73 5.5KW

موتور Montanari M73 5.5KW