• موتورهای آسانسور خارجی

موتور (Alberto Sassi MF48 (5.5KW

موتور Alberto Sassi MF48 5.5KW

موتور( Alberto Sassi MF48 (7.5KW

موتور Alberto Sassi MF48 7.5KW

موتور(Alberto Sassi Toro (9.2KW

موتور(Alberto Sassi Toro (9.2KW

موتور Alberto Sassi Toro 11.5KW

موتور Alberto Sassi Toro 11.5KW

موتور Alberto Sassi Toro 14.7KW

موتور Alberto Sassi Toro 14.7KW

موتور Alberto Sassi MF84

موتور Alberto Sassi MF84

موتور Alberto Sassi Leo 5.5 KW

موتور Alberto Sassi Leo 5.5 KW

موتور Alberto Sassi Leo 7.5 KW

موتور Alberto Sassi Leo 7.5 KW

موتور SICOR RE16 5.5KW

موتور SICOR RE16 5.5KW

SICOR MR12 5.5KW

SICOR MR12 5.5KW

موتور Sicor MR13 5.5KW

موتور Sicor MR13 5.5KW

موتور Sicor MR14 7.5 KW

موتور Sicor MR14 7.5 KW

موتور ZIEHL-ABEGG

موتور ZIEHL-ABEGG

موتور Montanari M73 5.5KW

موتور Montanari M73 5.5KW