• موتورهای آسانسور ایرانی

موتور پرگاس 5.5KW

موتور پرگاس 5.5KW

موتور بهران

موتور بهران 5.5KW ,6.1KW

موتور الکو

موتور الکو 5.5KW, 6.1KW